Självförsörjande bostäder i urban miljö

Mellan 2019 och 2020 gjordes en förstudie för att undersöka om det är teknisk möjligt och ekonomisk lönsamt att bygga självförsörjande bostäder i urban miljö. Projektet leddes av RISE Research Institutes of Sweden och genomfördes i samverkan med Mälardalens högskola, Vätterhem och Yellon. Gruppen har tillsammans med ett tiotal komponent- och systemleverantörer analyserat YEAH-konceptet.

Energianalys och optimering

Energisystemet i YEAH-konceptet ska vara självförsörjande hela året, vilket kräver stora och kostsamma energilagringslösningar. För att kunna optimera systemet och minimera kostnader för investering och drift utvecklades simuleringsmodeller i forskningsprojektet. Forskare på RISE och Mälardalens högskola gjorde analysen enligt följande steg:

  • Inventera energi- och vattensystemens nyckelkomponenter (investering- och driftskostnader)
  • Vidareutveckla en simuleringsmodell av bostadstyperna
  • Skala upp modellen till ett bostadsområde där fastigheterna simuleras gemensamt

E2B2

Projektet har genomförts med hjälp av statligt stöd och är en del av Energimyndighetens E2B2-program. Resterande finansiering har delats lika mellan Vätterhem och Yellon. Syftet med E2B2 är att ta fram ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen.

RISE Research Institutes of Sweden

RISE är ett forskningsinstitut och en innovationspartner i ett. I samverkan med företag, akademi och offentlig sektor verkar de för ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Mälardalens högskola

På MDH är forskningen inom framtidens energi och inbyggda system internationellt framstående. MDH har varit en del av förstudien inom E2B2 för att utröna om projektet är tekniskt och ekonomiskt reallistiskt.

Den modellering Mälardalens högskola gjorde av ett självförsörjande flerfamiljshus i Jönköping visade att konceptet är möjligt. Bengt Stridh, Mälardalens högskola

Simuleringsmodellen ger insikter i hur systemet ska utformas och dimensioneras med hänsyn tagen till utvecklingen på sikt. Anders Lundblad, RISE

Ur slutrapporten

Detta forskningsprojekt har visat att självförsörjande bostadsfastigheter kan byggas i den svenska staden Jönköping och vara lönsamma på längre sikt med antagna prisökningar på el och VA abonnemang för vanliga hus. Självförsörjande fastigheter förknippas ofta med isolerade platser som till exempel öar, men kan även vara intressanta i urbana lägen där det är svårt och dyrbart att leda fram el och VA, eller där de gemensamma näten redan är överbelastade. Självförsörjande fastigheter förbättrar även samhällets robusthet vid till exempel strömavbrott genom att energitillgången har säkrats lokalt.

Fastigheter som ska vara självförsörjande på el, värme och med eget vatten och avlopp förutsätter att tillräckligt mycket energi produceras under den soliga och varma delen av året, för att försörja huset med energi under vintern. Dessutom måste avloppsvatten recirkuleras så att konsumtion av vatten inte överstiger den volym som kan samlas in från regnvatten och från borrad brunn.

Hela sammanfattningen och rapporten hittar du här

Bilaga 1: Inventering av marknad
Bilaga 2: Simulering
Bilaga 3: Ekonomisk differenskalkyl
Bilaga 4: Kommunikation