Så fungerar YEAH

YEAH är ett kretsloppskoncept där flera system samverkar och gör moderna bostäder helt självförsörjande på energi, vatten och avlopp. Syftet är att hitta sätt att låta samhällen och städer växa utan att belasta de redan hårt ansträngda gemensamma näten.

Att se filmen är det bästa sättet för att förstå hur systemen samverkar. Nedan har vi även samlat kortare information i punktform kring konceptets olika funktioner. Där finns också möjligheten att boka en presentation av konceptet.

Energiförsörjning

Basen i energiförsörjningen är solceller på både tak och fasader. Den utvunna energin lagras i batterier som sedan driver huset. En del av husets funktioner kan drivas med lågvolt, alltså likström, och andra kräver 230V växelström. Solcellerna kyls med vätska för att behålla effektivitet och livslängd. När vätskan sedan värms upp av solen, kan den termiska energin användas till andra funktioner i huset.

Vätgas

För att klara vinterhalvåret lagras energi i vätgas som konverteras till el och värme via bränslecell. Vid stort överskott av energi kan fordon komma att laddas med el och tankas med vätgas från energisystemet.

Batteri- och vätgaslager

För att minimera storleken på batteri- och vätgaslager optimeras energiförbrukningen på följande sätt:

 • Klimatskalet ska hålla en isoleringsnivå som minst motsvarar nära-noll-energi-hus
 • Vätskekylda solceller ökar verkningsgraden och ger både värme och el
 • En högeffektiv värmepump blir hjärtat i värme- och varmvattenhanteringen
 • Varmvatten och gråvatten renas och recirkuleras, vilket kan sänka energibehovet för varmvatten med upp till 80%
 • Värme återvinns från elektrolysprocessen i framställningen av vätgas (55°C värmer varmvatten även sommartid)
 • Värme återvinns i kylvattnet från bränslecellen (65°C värmer varmvatten även sommartid)
 • Värmeöverskott lagras över säsong i ett markvärmelager som kallas ASES
 • För bra inomhusklimat och minimal fläktdrift används en hybrid av termitventilation, där marken för-värmer luften på vintern och för-kyler på sommaren
 • Uppvärmningen styrs av behov och årstid
 • Toalettspolsvatten värms i en naturlig mikrobiologisk reningsprocess
 • Genom att ge möjlighet att mäta och i viss mån styra sin egen förbrukning, kan de boende sänka sina boendekostnader själva, vilket kan trigga sparreflexer
 • Solceller, laddning och matning sektioneras, så att ingen blir utan el om en sektion fallerar eller genomgår service

Vattenförsörjning

Vattenförsörjningen kommer till 80–90% från nederbörd. Allt dagvatten från byggnaderna och tomten samlas i en damm som fungerar som ett vattenlager. Från dammen leds vattnet genom ett sandfilter och vidare in i husets reningsanläggning.

Vad händer om det inte regnar?

Enligt preliminära beräkningar ska försörjningen även fungera ett torrt och varmt år likt 2018, förutsatt att vattenreservoarerna är 390–410 m3 stora. På så sätt kan 120–150 personers förbrukning hanteras, även om det inte regnar en droppe på tre månader.

Dricksvatten

För dricksvatten i kök och badrum vill man ha en temperatur kallare än 30 grader och att kyla renat gråvatten är slöseri med energi. Därför hämtas kallt dricksvatten från egen brunn, som även kan fungera som backup vid brist på nederbörd.

Vattenreningsanläggning

Förutom dagvattnet från dammen, renas även det varma gråvattnet i husets reningsanläggning. I reningen används mekaniska filter som tar bort partiklar ned till 0,01 my, samt Advanced Oxidation Process och efterbehandling med UV-ljus. Det ger huset en recirkulering av rent vatten med en temperatur på 30 grader. Konduktiviteten i gråvattnet mäts kontinuerligt och för smutsigt vatten skickas vidare ut i toalettavloppet.

Genom att rena och recirkulera gråvattnet sparas upp till 90% av vattenförbrukningen. För att få en behaglig vattentemperatur värmer värmepumpen upp vattnet till ca 45 grader. Det sparar ungefär 75% energi för uppvärmning av varmvatten. Renhetsgraden i vattnet gör att det inte bildas någon biofilm i vattenledningarna, på så sätt undviks Legionella trots att vattnet inte värms varmare än 45 grader.

Toalettvatten

Svartvattenreningen bygger på biomimetik, liknande naturens kretslopp. Toalettavloppet transporteras till en biologisk kemikaliefri reningsanläggning, där även det allra smutsigaste gråvattnet hamnar. Första anhalt i reningsanläggningen är en syrefattig tank där mikrober renar vattnet. Så pass bra att det inte behövs någon slamtömning.

Vattnet pumpas vidare till en syrerik tank, där flöde, växter, rotsystem och insekter slutför reningen. Till skillnad från naturen, tar processen bara 12 timmar. Ut kommer klart och drickbart vatten, men det används bara för att spola igen, och igen, och igen.

Värmepump

Värmepumpen är hjärtat i värmesystemet, eftersom huset genererar stora flöden av termisk vätskeburen energi. Solceller ger ett flöde som håller mellan 20 och 40 grader på sommaren. Under sommarhalvåret ger elektrolysören 65 grader och under den kalla årstiden ger bränslecellen 55 grader. Recirkulationen av gråvattnet håller ca 30 grader. Mängden värmeenergi, gör valet självklart att använda vätskeburen värme för uppvärmning av lägenheterna.

Säsongsvärmelager

På sommaren skapas ett överskott av termisk energi som sparas till vintern. Genom säsongsvärmelagring kan byggnaden värmas med sol och spillvärme under hela året. Energin sparas i ett ASES-värmelager under huset, där den lagras i stenmjöl och hämtas genom en vätskeslinga.

Ventilation

Under miljontals år har termiterna utvecklat ett naturligt ventilationssystem som varit en inspirationskälla. Uteluften leds in i ett stort långsamt flöde genom marken. På vintern värms den kalla luften av marken och på sommaren kyls istället den varma uteluften av marken. Det ger ett konstant flöde av luft in i huset som håller ca 14–16 grader.

Temperatur och luftfuktighet

Den tempererade luften leds upp i en kanal till varje lägenhet. Temperaturen i lägenheten balanseras mellan inluften, människor och apparater som genererar värme, samt den vätskeburna värmen. Att inluftens konstanta temperatur är på 14–16 grader gör att det aldrig behövs kyla på sommaren. Den relativa luftfuktigheten blir automatiskt hälsosamma 30–70%. Med termitventilation undviks torr luft på vintern, vilket ger ett hälsosamt inomhusklimat.

Den använda uppvärmda luften lämnar lägenheten genom självdrag. Smarta badrums- och köksfläktar kan användas där luften behöver forceras. Jämfört med modern högeffektiv FTX-ventilation, halveras den energimässiga belastningen.

Smuts och allergena partiklar

Luftkulverten är ca 2 m i diameter. Det ger ett långsamt flöde och alla små partiklar ned till 0,4 my landar på kulvertens botten. Gravitationen filtrerar bort smuts och allergena partiklar på ett naturligt sätt. Kulverten behöver bara dammsugas någon gång vartannat år. För att säkra ett konstant långsamt flöde finns en axialfläkt där luften kommer in i källarvåningen.

Jag vill veta mer

Spännande, eller hur? Då har vi ändå inte berättat allt. Vill du ha en presentation av konceptet, digitalt, hos dig eller hos oss, kan du skicka en förfrågan här. Efter att du skickat formuläret, kontaktar vi dig för att bestämma detaljerna kring presentationen.